HOSŤOVSKÁ  TVORBA 

Na tejto podstránke budú verejňované práce hosťujúcich tvorcov  poézie.
Podľa môjho výberu . 

 

 

( Mennyei fény )

Nebeské svetlo

 

Cítim dušou to svetlo,

Nie fyzikálny, ale duchovný svet.

Duchovné svetlo je iné jako fyzikálne

Takéto svetlo len boží Duch vie dať

Fyzikálne svetlo dáva slnečný lúč
Duchovné zase Otec svetiel.

Raz, keď som išiel při nejakom lese

Od slnka trblietavejšie svetlo som videl

Preslov prišiel ku mne z toho svetla

Ale o tom teraz viac nepoviem

Nech je to zatiaľ tajomstvom před inými.

Pretože mnohým je aj to tajomstvo,

Že je duchovné svetlo,

Ktoré som už viac krát okúsil.

Duchovné svetlo nedáva vyžarovanie atómov,

Ale Boh, Otec svetiel.

Boží duch, hovorí Písmo, ktorého Ježiš

Vyjavil při studni ženám Samárijským.

Duchovné svetlo, sila, ale bez charakteru hmoty

A nevidteľné očami, života večného.

Duch oživuje fyzické telo 

Ktoré Boh dal zvieratám, človeku

Ľudská duša je vyššie,

Preto svet ľudí stojí nad zvierací.

Boh dal ľuďom vládu

Nad celým pozemským, zvieracím,

Ale že člověk pochybil, keď

Jedol z ovocia zakázaného stromu,

Takto sa poškodil svet ľudí.

Vošiel hriech do světa ľudí.

Ale Boh nenechal človeka,

Od hriechu oslobodzujúceho Spasiteľa dal

Ježiš do světa nový lúč, nové svetlo doniesol,

A nad mocnosťami triumfoval.

Poďakujeme za toto, Bože náš, Ježišu náš, Tebe,

Že Tvoje duchovné svetlo prechádza naším telom, našou dušou.

A takto sme dostali nepominuteľný

Šťastný večný život.

 

Németh Tibor.

 

( Z maďarčiny preložil Miroslav P. )

 

 

 

 

                                   ( Szeressük az öregeket )

                             Milujme starých

 

                             Milujme starých,

                             Milujme ľudí.

Hlavne tých, ktorí sú chorí, trpiaci.

V trpiacich ľuďoch

Vidíme Ježiša Krista.

Preto naše srdce voči nim roztvorme.

Milujme, starajme sa o nich, opatrujme ich,

Lebo takto ich vedieme ku Kristovi.

Ježiš má rád každého človeka

Deti, dospelých, starých,

Hlavne toho, ktorý trpí kvôli Kristovi.

Utrpenie vedie ku očisteniu,

Preto milujme, uctievajme chorých.

Modlime sa za nich, starajme sa o nich.

Žeby sme ich život ku Ježišovi Kristovi priviedli.

To, čo robíme tomu najmenšiemu, to

Ježišovi Kristovi konáme.

Preto im robme vždy dobre.

Žeby takto náš život patril Ježišovi,

Aby v nás žil vždy Duch Ježiša Krista.

Ježiš si pre nás svoje utrpenie, smrť vyvolil.

A skrze vzkriesenie

Zachránil nám život.

Preto aj my musíme všetko robiť,

Blížnym slúžiť, milovať ich,

Hlavne to, že by sme ľudí viedli ku Kristovi.

V tomto aj Pán nám pomôže,

Veru, ON požehná každú našu záležitosť.

Preto vždy treba prosiť Pána,

Aby nám ukázal správnu cestu.

Aby sme pod jeho vedením bezpečne kráčali,

Aby okrem NEHO sa ničoho iného nebáli.

Bojme sa Pána, milujme chorých, starých,

Lebo to vždy ku požehnaniu vedie.

Raz príde koniec každému utrpeniu.

V novom pozemskom svete sa uskutoční Nebeské bytie,

Boh zotrie všetky slzy z našich očí, a

JEHO požehnanie príde ku nám z Nebies.

Preto TEBE, Pane náš, vďaku vzdávame, a zo srdca

Ďakujeme, že TVOJIMI sme.

Teraz preto zostáva

Viera, nádej a láska

A tešíme sa tomu, Pane náš, že

Máme nádej, že

V Nebesiach budeme s TEBOU.

Dovtedy sa starajme, opatrujme,

A zo srdca milujme starých.

 

Németh Tibor.

( Z maďarčiny preložil Miroslav P. )

 

 

( Fegyver a bűn ellen )

Zbraň proti hriechu

 

Láska a odpustenie je najsilnejšou zbraňou proti hriechu

Vlastne odpustením náš Pán Ježiš Kristus

Premohol aj svet, aj svojich vrahov.

Neodpustenie tvorí hnev,

Ale odpustením sa oslobodí duša, chápanie.

V tomto je nám pomocou samotný Duch Svätý,

Lebo keď jeho vôľu konám, žijem

To zlé, čo je v ľudskom svete, je hriech

Ale ešte horšie je neodpustenie,

Lebo v odpustení prichádza požehnanie

Požehnaný náš Pane Ježišu Kriste – náš Bože

Toto sme sa od Teba učili: „ Ak ťa udrú

Po jednom líci, nastav druhé.“

( Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom. )

Za zlé sa zlým neoplácajte

Vy sami sa nepomstite

Ja sa pomstím – hovorí Pán,

„Ja oplatím každému.“

Preto zložme na Pána všetky naše záležitosti.

Taký dobrý je náš Pán, náš Boh – Ježiš

A že Ty si s nami vždy

Tiež aj to vedomie, Bože náš – Ježišu, že

Tvoja láska, požehnanie, milosť

Nás, čo sme Tvojimi, nikdy nezanechá.

Preto, Pane náš, čo sme Tvoji,vždy s Tebou chceme byť

A vždy len Tvoju vôľu konať.

Lebo plniť Tvoju vôľu – to je to najlepšie,

Ku životu večnému vedie, lebo

Ty si vernosť, požehnanie a láska,

A naveky budeme, čo sme Tvoji, Ježišu náš, s Tebou žiť.

S Tebou tu na Zemi, potom tam hore

V nevýslovne krásnom Nebi

Ktoré si Ty – náš Pane Ježišu – pripravil nám – Tvojim

Kam potom raz Tvoji anjeli vynesú

Lebo Ty pre nás prídeš so svojimi anjelmi

Veď Tvoj je celý verný anjelský zbor.

Šťastní sme, ktorí sme z našich hriechov

Skrze nášho Ježiša dosiahli oslobodenie.

A takto, náš Pane Ježišu Kriste, Tvojimi sa naveky stali.

 

Németh Tibor.

 

( Z maďarčiny preložil Miroslav P. )

 

( Így legyen mindenkor )

Tak nech je vždy

 

Pane môj, Bože môj – môj Ježišu,

Ako dobre je byť s Tebou,

Netreba sa báť zlého, že zvedie,

Lebo my – Tvoji, len to konáme, čo je milé TEBE.

Lebo my sme už úplne TVOJIMI, Ježišu náš,

Tvojimi sú naše srdcia, naše duše, naše telá, náš um.

Tvoja vznešená dobrota vždy vedie nás – Tvojich.

Preto Ti môžeme zveriť všetky naše záležitosti.

Ty si povedal, drahý vznešený Ježišu náš,

Že bez Teba nemôžeme nič urobiť.

To je veľmi dobré, čo nám Ty dávaš.

My – Tvoji, sme už v úplnom súzvuku s Tebou.

Pre peknú a dobrú budúcnosť spolupracujeme s Tebou.

Ty si nás – Tvojich – premieňaš, ďakujeme

Ježišu náš, že si nás do tohto zapojil.

Nás, ktorí Ťa máme radi.

Zázračná nádhera – Pane náš – je Tebe slúžiť.

V Tvojej vôli, v dokonalej láske žiť.

Lebo Tvoja vôľa je vždy dokonalá, pekná a dobrá

Vhodná pre požehnanie ľudského života.

Lebo ak už pod Tvojou vládou

Bude ľudský svet, ľudský život,

My – ľudia – s radosťou budeme slúžiť TEBE.

Lebo TEBE slúžiť je čistá nádhera

Nech Ťa žehná každý človek, nech Ťa žehná Nebo.

Stvoriteľu – náš Boh – stvor nás úplne odznova

Ochraňuj a požehnaj nás všetkých.

Lebo žiť v Tvojom požehnaní je nádherné

Pre toto ŤA zbožňuje človek, Zem a nebo.

Tak pekné a dobré je vždy Tvoju vôľu konať.

Vo všetkom a vždy s TEBOU byť.

Lebo bez Teba nič nemôžeme vykonať.

Tak nech je vždy, tak nech je – Bože náš.

 

Németh Tibor.

 

( Z maďarčiny preložil Miroslav P. )

 

( Isten terve )

 

Boží plán

 

Boh stvoril raj

Pre človeka

Aby v spoločenstve žil s NÍM.

Ale však človek zhrešil

A spoločenstvo s Bohom stratil

V tom sa aj satan spolupodielal

A do záhuby skrútil celý svet

Ale Boh nenechal človeka.

Spasiteľa sľúbil

A Jednorodeného svojho Syna dal za všetkých.

Ježiš - Jeho Syn - nás vykúpil

Pripevniac na kríž všetky naše hriechy

Boží plán s človekom znova silnie

A aj cez nás - ľudí silno pracuje

Oslovuje nás,

Aby sme budovali Raj

S Jeho pomocou nový svet.

Preto nami vykonateľné

Všetko treba urobiť

Aby sme tento svet krajším

Lepším vedeli urobiť.

Boh je našou pomocou v tejto veci

Aby sme boli požehnaním

Vo všetkých našich záležitostiach.

Drahý náš Bože, Otče náš , pomôž

Aby sme mohli vybudovať nový svet,

Za ktorým oddávna každý človek túžil.

Preto úplne spolupracujeme s Tebou.

Aby znova úplne

V spoločenstve s Tebou sme žili

Aby všetko podľa Tvojich

Príkazov sme robili.

Aby si spolu s nami mohol pracovať.

Aby sme v uskutočňovaní Tvojho plánu

Všetci boli Tvojimi prostriedkami

Požehnaný buď Ježišu náš, buď s nami naveky.

Lebo ak už skončíme pozemské naše poslanie

S Ježišom do Nebeského domu pôjdeme.

Zanecháme tento pozemský svet,

Aby sme do vlastníctva mohli vziať

Nebeské kráľovstvo

To kráľovstvo, ktoré si, náš Ježiš,

V Nebi Ty nám pripravil

Kde spolu so SVÄTOU TROJICOU

Naveky budeme spolu.

 
 

Tibor Németh ( Preložil z maďarčiny Miroslav P. )

 

( Isten Országa )

Božie kráľovstvo.

 

Božie kráľovstvo nie je ľudský svet

Ľudskými zmslami sa nedá zachytiť

Je samo o sebe od absolútne dokonalého Boha.

V Božom kráľovstve je iné usporiadanie hodnôt.

Ani čas, ani peniaze, ale láska

Dokonalým citom absolútna láska

Ľudskými slovami sa nedá vysloviť.

Fyzikálne jestvovanie v ňom skončí.

Látka tela sa na antilátku premení

Dokonale dobrý pocit zjednotí s Bohom.

Skonči sa príťažlivá sila hmoty

V priestore a čase nie je diaľka

Takto nejako je vyjadriteľné Božie kráľovstvo.

Hlavne je v ňom úloha Ducha Svätého

Ako na apoštolov je vyliatea sila Ducha Svätého

V podobe ohnivých jazykov ho poslal Kristus - Náš Pán.

Dá z neho každému, kto prosí zo srdca.

Vznešený dar je oheň láskou planúci

Požehnanie od Boha prichádza skrze neho do srdca.

Ctíme Ťa, ľúbime Ťa, zbožňujeme Ťa - Duchu Svätý

Na veky vekov bývaj v nás , prosím.

 

 

Németh Tibor.

 

( Z maďarčiny preložil Miroslav P. )

 

( Jó termés )

Dobrá úroda.

 

Pane môj - Bože môj - Ježišu môj

Zasievaj dobré Tvoje semeno do mňa,

Daj, aby sa zakorenilo vo mne.

Aby úroda skrze Teba

Mnohonásobne bola daj, Bože môj.

Nech je Tvoje Slovo

Tým dobrým semenom vo mne

Sýť ma, stráž, veď ma

Lebo ty si môj Boh.

Chcem byť dobrou "zemou"

Dobrú úrodu prinášať stonásobnú

Pomôž môj Ježišu - Bože môj.

Aby som s radosťou vídal

Ako Tvoje Slovo ovocie rodí

Skrze Teba, vo mne, vôkol mňa

Aby bolo mojim bratom s láskou

Na požehnanie

Tým, ktorí Ťa usilovne

Skúmajú, hľadajú, milujú.

Ďakujem Pane môj - Ježišu môj.

Že Tvoje večné Slovo

Prináša vo mne úrodu,

A daj, aby z tohto ovocia

Sa dostalo aj mojim bratom,

Že by som sa mohol s nimi podeliť,

Prosím, daj môj Bože.

Lebo podľa Tvojho Slova

Žiť je milujúca nádhera,

Ďakujem Ti, môj Bože, že aj skrze toto

Je Tvoja sláva.

Tvoja večná zmluva,

Vždy je pre mňa vznešená.

Ďakujem, že úplne

Naveky som Tvoj, môj milujúci Bože.

 

Németh Tibor.

 

( Z maďarčiny preložil Miroslav P. )

 

( Válaszd az élet )

 

Zvoľ si život.

 

Silný je život a láska ako smrť,

Všetky tri v moci Pána stoja.

Pán to chce,

Zvoľme si lásku, život,

Lebo poslal Boh svojho Syna Ježiša,

Ktorý zvíťazil nad smrťou.

Zo smrti, skrze zmŕtvychvstanie

Nám dal večný život.

Život, život, večný život,

Preto priateľu, aj ty si zvoľ

Lásku, život.

Aj ja som si toto zvolil,

Aby som sa stal telom Kristovým,

Aby som aj ja získal večný život.

Aby som Slovo života,

Aj ja mohol rozširovať,

Aby aj skrze toto sláva

Pánova - Božia - ježišova bola.

Toto predkladám pred Teba - Pane môj - Ježišu môj,

Čo som už dávno prosil,

Nie moc smrti,

Život mi daj Bože môj.

 

 

 

Németh Tibor.

 

( Z maďarčiny preložil Miroslav P. )